જુનિયર ક્લાર્ક પરિણામ બાબત ન્યુઝ

 બરોડા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના 552 જુનિયર ક્લાર્ક ની પોસ્ટ માટે લેવાયેલી પરીક્ષામાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કી પછી 56 સવાલ સામે રજૂ થયા છે 1000 થી વધુ વાંધા. મંડળ દ્વારા વાંધા નું નિરાકરણ કર્યા પછી 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં આવી શકે છે પરિણામ

— Deepak rajani (@deepakrajani123) October 18, 2023

Post a Comment

Previous Post Next Post

Breaking Posts